HEMTJÄNSTUPPROPET

Regeringen säger sig värna om de äldre. Men vad regeringen inte vill att du ska veta är att den höjer maxtaxan för hemtjänst och särskilt boende med cirka 200 kronor per månad. Avgifts­höjningen kommer att drabba de mest utsatta äldre, ofta kvinnor: de med störst omsorgsbehov och lägre inkomster.

Stöd Hemtjänstuppropet idag och säg nej till höjda avgifter.


När du skriver under namninsamlingen sparar SPF Seniorerna ditt namn, din e-postadress och din ip-adress. De båda senare används för att kunna räkna antalet underskrifter på ett korrekt sätt och ta bort dubbletter. Dina uppgifter kommer inte att användas för några andra ändamål.

Vill du bli borttagen helt ifrån namninsamlingen kontakta gdpr@spfseniorerna.se Läs mer om SPF Seniorernas hantering av personuppgifter https://www.spfseniorerna.se/bli-medlem/gdpr/

Vad regeringen inte vill att du ska veta

Regeringens förslag på högre avgifter i äldreomsorgen drabbar de äldre som har störst omsorgsbehov och låga inkomster. Samtidigt gör regeringen anspråk på att föra en politik som gynnar de mest behövande pensionärerna. Men verkligheten ser annorlunda ut, de mest utsatta drabbas och att påstå något annat är fel.

Ungefär var sjätte pensionär i Sverige lever idag under EU:s fattigdomsgräns, det handlar om en fördubbling i antal de senaste tio åren. Bromsen i pensionssystemet har slagit till och sänkt pensionerna tre gånger. Ingen annan grupp i samhället har tvingats se sina inkomster sjunka de senaste åren. Först år 2016 kommer pensionerna att nå över 2009 års pensionsnivå. Vi seniorer har halkat långt efter inkomstutvecklingen i samhället.

I samband med vår- och höstbudgetarna 2015 annonserade regeringen att bostadstillägget höjs den 1 september 2015 och att ett första steg i att sänka skatten på pension för pensionärer med låg inkomst tas från 1 januari 2016. Regeringen talade högt om att det skulle ge pensionärer ”större möjligheter till ett liv i trygghet, glädje och frihet.”

Vad regeringen inte verkar vilja att du ska känna till är att de även avser att höja maxtaxan för hemtjänst med 211 kronor per månad och för särskilt boende med 190 kronor per månad från och med 1 juli 2016. Höjningen påverkar de cirka 300 000 personer över 65 år som bor i särskilt boende eller får hjälp från hemtjänsten i bostaden. Merparten av dem är 80 år eller äldre och två tredjedelar är kvinnor. Två grupper som redan har en särskilt ansträngd ekonomisk situation.

För många av dem som använder hemtjänst eller bor i särskilt boende innebär regeringens politik inte mer utan mindre pengar i plånboken. Detta då avgiftshöjningen i flera fall äter upp förändringarna i bostadstillägg, skatt och pensionsuppräkning. För en ogift garantipensionär, som redan har inkomster under EU:s fattigdomsgräns, blir det strax över 300 kronor mindre nästa år. För en ogift snittpensionär rör det sig om cirka 1 230 kr.

Det kan i många fall dessutom bli tal om ännu större effekter för de äldre eftersom förslaget inte innebär mer pengar till kommunerna. Samtidigt som kommunerna ges möjlighet att ta ut högre avgifter för hemtjänst och särskilt boende kommer det statliga bidraget till kommunerna att minskas med samma summa. Vi har de senaste åren kunnat se att många kommuner valt att höja andra avgifter för äldreomsorg som inte omfattas av maxbeloppet, såsom höjda avgifter för trygghetslarm och matlådor, för att kompensera för ökade kostnader. I och med att regeringens förslag inte innebär mer pengar till kommunerna finns det en risk att denna utveckling fortsätter. Förlorarna är de äldre med stort omsorgsbehov – som inte alltid kan eller orkar protestera.

Regeringen vilseleder såväl sina väljare som pensionärerna genom att inte tydligt redogöra för konsekvenserna av sin politik. Det är felaktigt att hävda att situationen för landets pensionärer förbättras när många till och med får mindre kvar i plånboken. Hjälp oss att stoppa höjningen av avgifterna för hemtjänst och särskilt boende. Stöd Hemtjänstuppropet och säg nej till höjda avgifter.

Christina Rogestam, ordförande SPF Seniorerna

Så slår regeringens politik

Ogift garantipensionär

En ogift garantipensionär med en pension på 7 863 kr/mån (94 359 kr/år) innan skatt förlorar 313 kr/år på regeringens politik. Det innefattar en sänkning av pensionen med 426 kr/år, en skattesänkning på 2 093 kr/år, oförändrat bostadstillägg och en höjd hemtjänstavgift på 1 980 kr/år.

Ogift kvinnlig snittpensionär

En ogift kvinnlig snittpensionär med en pension på 13 999 kr/mån (167 993 kr/år) innan skatt förlorar 192 kr/år på regeringens politik. Det innefattar en pensionshöjning på 5 153 kr/år, högre skatt med 32 kr/år och sänkt bostadstillägg med 2 786 kr (båda på grund av höjd pension) och en höjd hemtjänstavgift på 2 527 kr/år.

Ogift snittpensionär

En ogift snittpensionär med en pension på 16 731 kr/mån (200 772 kr/år) innan skatt förlorar 1 230 kr/år på regeringens politik. Det innefattar en pensionshöjning på 5 796 kr/år, högre skatt med 1385 kr/år och sänkt bostadstillägg med 3 114 kr (båda på grund av höjd pension) och en höjd hemtjänstavgift på 2 527 kr/år.

För att ta fram nettoeffekten av regeringens politik har vi tagit hänsyn till förändringarna vid årsskiftet 2015/2016 i bostadstillägget, skattesatsen och pensionsuppräkningen, samt regeringens planerade höjning av maxtaxan för hemtjänst och särskilt boende från 1 juli 2016. Det bör dock betonas att förändringarna i pensionerna inte styrs av regeringen, utan av automatiska faktorer i pensionssystemet, vi tar med det för att få en helhetsbild.

Beräknad höjning av avgift för hemtjänst och särskilt boende utgår från att takbeloppet för högkostnadsskyddet är uppnått. Det finns ett så kallat förbehållsbelopp som tar hänsyn till betalningsförmågan för normala levnadskostnader för att skydda de med lägst inkomster. Men en ensamstående pensionär med 8 500 kronor brutto i pension, en hyra på 5 000 kronor och ett bostadstillägg på samma summa bedöms ha över 2 300 kronor kvar efter att normala levnadskostnader räknats bort. Om maxbeloppet för hemtjänst höjs med 211 kronor per månad från 1 780 kronor till 1 991 kronor har även den ensamstående pensionären med 8 500 kronor i pension utrymme kvar för att få betala hela avgiftshöjningen. Bostadstillägget, som också styrs av att prisbasbeloppet sänks vid årsskiftet, påverkar enbart de med redan låg inkomst och skattesänkningen påverkar seniorer med pensioner under 20 000 kronor per månad, dock i olika omfattning.

Om SPF Seniorerna
SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns runt om i landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade på drygt 820 föreningar och 27 distrikt. Prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta. Läs mer på spfseniorerna.se
Vill du bli medlem? Klicka här!